Таблица прочтения счётных суффиксов при сочетании с числительными

ТАБЛИЦА ПРОЧТЕНИЙ СЧЁТНЫХ СУФФИКСОВ ПРИ СОЧЕТАНИИ С ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ

(указаны 28 наиболее часто употребляемых суффикса)

ほん まい だい さつ けん /かい /さい ひき とう そく</p >
иппон итимаи итидаи икко иссацу иккэн иккаи итидо иссаи иппики иттоо итива иссоку
нихон нимаи нидаи нико нисацу никэн никаи нидо нисаи нихики нитоо нива нисоку
самбонсанхон саммаи сандаи санко сансацу санкэн санкаи сандо сансаи самбики сантоо санва сандзоку
ёнхон ёммаи ёндаи ёнко ёнсацу ёнкэн ёнкаи ёндо ёнсаи ёнхики ёнтоо ёнва ёнсоку
гохон гомаи годаи гоко госацу гокэн гокаи годо госаи гохики готоо гова госоку
роппонрокухон рокумаи рокудаи рокко рокусацу роккэнрокукэн роккаирокукаи рокудо рокусаи роппикирокухики роттоорокутоо рокува рокусоку
нанахонситихон нанамаиситимаи нанадаиситидаи нанакоситико нанасацуситисацу нанакэнситикэн нанакаиситикаи нанадоситидо нанасаиситисаи нанахикиситихики нанатоосититоо нанаваситива нанасокуситисоку
хаппонхатихон хатимаи хатидаи хатико хассацухатисацу хаккэнхатикэн хатикаи хатидо хассаихатисаи хаппикихатихики хаттоохатитоо хатива хассокухатисоку
кюхон кюмаи кюдаи кюко кюсацу кюкэн кюкаи кюдо кюсаи кюхики кютоо кюва кюсоку
дзиппон дзюумаи дзюудаи дзикко дзиссацу дзиккэн дзиккаи дзюудо дзиссаи дзиппики дзиттоо дзюува дзиссоку
はい きゃく かん じょう はこ せき ぜん ふん にち にん めい
иппаи иккяку иккан итидзёо хитохако иссэки итиби итива итидзэн иппун итинити хитори итимэи
нихаи никяку никан нидзёо футахако нисэки ниби нива нидзэн нифун фуцука футари нимэи
сампаи санкяку санкан сандзёо сампако сансэки самби санва сандзэн сампун микка саннин саммэи
ёнхаи ёнкяку ёнкан ёндзёо ёнпако ёнсэки ёмби ёнва ёндзэн ёнфун ёкка ёнин ёммэи
гохаи гокяку гокан годзёо гохако госэки гоби гова годзэн гофун ицука гонин гомэи
роппаирокухаи роккяку рокканрокукан рокудзёо роппакорокухако рокусэки рокуби рокува рокудзэн роппунрокуфун муика рокунин рокумэи
нанахаиситихаи нанакякуситикяку нанаканситикан нанадзёоситидзёо нанахакоситихако нанасэкиситисэки нанабиситиби нанава нанадзэнситидзэн нанафунситифун нанока ситинин нанамэиситимэи
хаппаихатихаи хаккякухатикяку хакканхатикан хатидзёо хаппакохатихако хассэкихатисэки хатиби хатива хатидзэн хаппунхатифун ёока хатинин хатимэи
кюхаи кюкяку кюкан кюдзёо кюхако кюсэки кюби кюха кюдзэн кюфун коконока кюунин кюмэи
дзиппаи дзиккяку дзиккан дзюудзёо дзиппако дзиссэки дзюуби дзюува дзюудзэн дзиппун тоока дзюунин дзюумэи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: